Provozní řád chalupy

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito základními pokyny:

Provozní pokyny pro návštěvníky resortu

 1. Příjezd hostů do resortu v den počátku pobytu mezi 16-20h (po dohodě se správcem budov). Ubytování hostů bude provedeno po předložení platných dokladů totožnosti současně s předáním klíčů a seznámením s objektem a s provozním řádem budovy. (provádí správce budovy p. Hýbner tel. 601244016).
 2. Ubytovaní jsou povinni seznámit se s provozním a ubytovacím řádem a dodržovat jeho pokyny a nařízení.
 3. Ubytovaní jsou povinni zabezpečit si své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 4. Parkování vozidel hostů je umožněno ve venkovním prostranství před vstupem do budovy. Provozovatel resortu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech.
 5. Pro udržení čistého prostředí si hosté při vstupu do budovy penzionu řádně očistí obuv a v prostoru budovy používají domácí obuv (přezůvky).
 6. K uložení jízdních kol, sportovního a zimního vybavení (lyže, snowboardy, lyžařské boty…) ubytovaní použijí šatnu a kolárnou-lyžárnu ve vstupní části resortu.
 7. Při používání společných prostor (chodby, toalety, kuchyně, společenská místnost…) je nutno tyto prostory udržovat v čistotě a pořádku s ohledem na sdílení prostorů s ostatními ubytovanými.
 8. Děti mladší 6 let mají pohyb po budově povolen pouze v doprovodu rodiče nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za případné škody na majetku penzionu, způsobené dítětem (bez ohledu na věkovou kategorii), nesou odpovědnost rodiče případně odpovědné osoby.
 9. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na správci nebo provozovateli resortu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 10. Objezd hostů z resortu v den ukončení pobytu mezi 8-10h (po dohodě se správcem budov). Vrácení klíčů s předáním ubytovacích prostor a společně užívaných prostor ve stavu jako při převzetí (provádí správce budovy p. Hýbner).
 11. V případě, že host předá ubytovací prostor s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

V prostorách ubytování je zakázáno:

 1. Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
 2. Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě, nebo ubytovávat osoby nad rámec počtu nahlášených osob.
 3. Odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování nebo ze společných společenských prostor.
 4. Kouření v celém objektu a přilehlých objektech vyjma venkovních prostor.
 5. Umísťovat v prostorách penzionu psi a jiná zvířata (pokud se po dohodě se správcem nebo provozovatelem resortu nestanoví jinak).
 6. Nosit zbraně, střelivo a výbušniny, nebo ji jinak přechovávat ve stavu umožňujících jejich okamžité použití.
 7. Být pod vlivem alkoholu, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva.
 8. Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných elektro zařízení (telefony, tablety, počítače…) Zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů.

Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvníci resortu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky resortu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
 • PRVNÍ POMOC 155
 • HASIČI 150
 • POLICIE 158

 

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU

Provozní pokyny pro návštěvníky bazénu:

 1. Z technologických důvodů je povinnost zavírat dveře do bazénu.
 2. Pro návštěvníky jsou k převlečení do plavek určeny společné šatny a to z obou stran bazénu (budova 16 a budova 24).
 3. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, naboso, nebo v odpovídající čisté bazénové obuvi.
 1. Děti mají přístup do bazénů povolený od jednoho roku. Koupání dětí do jednoho roku není z hygienických důvodů doporučováno. Děti ve věku 1 až 3 let mají povinnost mít pro vstup do bazénu plavací plenku.
 2. Děti do 12 let musí být v prostorách bazénu v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Před koupáním v bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů se osprchovat, umýt mýdlem a čistou vodou spláchnout.
 4. Čištění bazénu probíhá každý den v především dopoledních hodinách, kdy cca 2 hodiny je bazén roboticky čištěn.

V prostorách bazénu je zakázáno:

 1. Dělat zbytečný hluk, běhat po ochozech bazénu, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do bazénu.
 2. Vstupovat do bazénu bez plavek, bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat ústa a nos ve vodě, močit do bazénu, používat krémy, mýdla s olejem, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu nebo prostory bazénu.
 3. Kouření, a to v celém objektu bazénu a přilehlých objektech.
 4. Vnášet pití ve skleněných nebo jinak rozbitných obalech.
 5. Používat skleněné a jiné ostré předměty, požívat alkoholické nápoje, jíst potraviny a používat žvýkačky.
 6. Svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení a dekorace. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný.
 7. Vstupovat do bazénu v době kdy probíhá robotické čištění bazénu.
 8. Vodit do prostoru bazénu psy nebo jiná zvířata. 

Závěrečná ustanovení:

 1. Návštěvníci objektu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky bazénové haly a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

FORTYS MORÁVKA s.r.o.