Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti FORTYS MORÁVKA s.r.o., sídlem Marie Steyskalové 686/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 07574291

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vydala společnost FORTYS MORÁVKA s.r.o., sídlem Marie Steyskalové 686/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 07574291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108733 (dále jen „Ubytovatel“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizace ubytovacích a souvisejících služeb v resortu FORTYS MORÁVKA v obci Malá Morávka, Jeseníky, a to chalupy „šestnáctka“ nebo chalupy „čtyřiadvacítka“ (každá z chalup dále jen jako „Chalupa“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování.
 3. Ubytovatel prohlašuje, že je oprávněn užívat Chalupu, a to též za účelem podnikatelské činnosti spočívající v poskytování krátkodobého ubytování třetím osobám v Chalupě.
 4. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně vztahují též na osoby, s nimiž není přímo uzavírána smlouva o ubytování, nicméně na základě této smlouvy jim jsou poskytnuty ubytovací služby.

II. Uzavření smlouvy o ubytování

 1. Objednávku ubytování v Chalupě lze vytvořit přes webové rozhraní na webové stránce: www.fortysmoravka.cz.
 2. Zákazník je povinen v objednávce uvést správně a pravdivě všechny informace, zejména své identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefonní kontakt) a tyto údaje v případě změn aktualizovat. Zákazník se zavazuje, že v době uzavírání smlouvy o ubytování neumožní třetí osobě nakládat s jeho emailovým účtem. Údaje poskytnuté Ubytovateli zákazníkem považuje Ubytovatel za pravdivé. Kromě identifikačních údajů v objednávce uvede též požadovaný termín pobytu.
 3. Přijetí objednávky Ubytovatel potvrdí do 24 hodin, a to e-mailem na kontaktní adresu zadanou při rezervaci zákazníkem. V potvrzení bude současně uvedeno, v jaké výši, kam a v jaké době má být provedena platba, případně jen zálohová platba, za objednané ubytování, vč. skládané jistoty.
 4. Zákazník bere na vědomí, že rezervace se stává platnou až okamžikem uhrazení zálohové platby nebo ceny za ubytování vč. skládané jistoty dle instrukcí zaslaných v e-mailu. Nejsou-li tyto částky uhrazeny ve stanoveném termínu, má Ubytovatel za to, že objednávka či rezervace byla zákazníkem zrušena.
 5. Po provedení úhrady příslušných částek zašle Ubytovatel zákazníkovi e-mailem potvrzení rezervace vč. potvrzení o úhradě. Uhrazením ceny za ubytování dochází k uzavření smlouvy o ubytování ve smyslu ust. § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Předmětem smlouvy o ubytování je závazek Ubytovatele zákazníkovi poskytnout krátkodobé ubytování – přechodný nájem – v období uvedeném v potvrzení objednávky a závazek zákazníka zaplatit Ubytovateli za ubytování a služby s ním spojené dohodnutou cenu.
 7. Provedením rezervace ubytování v Chalupě, případně zasláním objednávky uznává zákazník tyto obchodní podmínky za závazné pro všechna plnění související s uzavíranou smlouvou o ubytování.
 8. Jakákoli změna nebo doplnění smlouvy o ubytování jsou možné po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a jen v písemné formě

III. Cena ubytování, storno podmínky

 1. Cena ubytování v rozsahu požadovaném zákazníkem je uvedena již při rezervaci ubytování, tato je dále potvrzena v e-mailu zasílaném zákazníkovi. Jednou stanovená cena je neměnná. Zákazník se zavazuje zaplatit Ubytovateli takto sjednanou cenu.
 2. Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet Ubytovatele uvedený v e-mailu zaslaném zákazníkovi.
 3. Storno objednávky je nutno učinit v písemné formě, a to nejpozději do 14 dnů před dnem plánovaného nástupu na ubytování. V případě, že bude pobyt stornován 14-30 dnů před dnem nástupu, bude zákazníkovi Ubytovatelem vráceno 50 % z ceny ubytování, v případě stornování 31-90 dnů před dnem nástupu, bude zákazníkovi Ubytovatelem vráceno 70 % z ceny ubytování a v případě stornování 91 dnů a více před dnem nástupu, bude zákazníkovi Ubytovatelem vráceno 90 % z ceny ubytování. Dojde-li ke stornu objednávky méně než 14 dnů před plánovaným nástupem k pobytu, případně se zákazník v den nástupu k ubytování nedostaví, nebude zákazníkovi vrácena žádná část ceny za ubytování. Uhrazená jistina bude zákazníkovi vždy vrácena v plné výši.
 4. Rezervovaná ubytovací kapacita je držena Ubytovatelem do 20.00 hod v den příjezdu, pokud není dohodnut příjezd pozdější. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k rezervaci. V případě očekávaného pozdního příjezdu je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost Ubytovateli do 15.00 v den plánovaného příjezdu, a to telefonicky či e-mailem na kontaktní údaje uvedené na webové stránce www.fortysmoravka.cz

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Zákazník má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory Chalupy a využívat služby s ubytováním spojené.
 2. Ubytovací prostor bude zákazníkovi předán ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
 3. Zákazník se zavazuje Chalupu i okolní prostory užívat řádně a neprovádět žádné, ani nepodstatné, změny.
 4. Zákazník odpovídá za škody způsobené jím, nebo/a společně s ním ubytovanými osobami, podle obecně závazných právních předpisů.
 5. V případě způsobení škody je zákazník povinen zaplatit Ubytovateli náhradu škody, přičemž tato bude primárně pokryta ze složené jistoty. Bude-li však výše způsobené škody přesahovat složenou jistotu, je zákazník povinen do 10 dnů od doručení výzvy k náhradě doplatit celou zbývající částku tak, aby škoda vzniklá Ubytovateli byla v plném rozsahu nahrazena, pokud nebude plněno ze strany pojišťovny Ubytovatele.
 6. Při nástupu do ubytování obdrží zákazník klíče od pokoje i vstupů do Chalupy. Zákazník je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné části smlouvy o ubytování, sjednané mezi zákazníkem a Ubytovatelem.
 7. Zákazník je povinen:
  1. seznámit se s provozním řádem Chalupy a dodržovat jej;
  2. seznámit s provozním řádem Chalupy všechny osoby, které budou v Chalupě ubytované spolu s ním a zajistit dodržování tohoto provozního řádu
  3. uhradit cenu za ubytování;
  4. řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  5. chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  6. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoby s ním ubytované v prostorách Chalupy způsobil(y);
  7. v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající Chalupu a její okolí nadměrným hlukem;
  8. při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti zákazníka neužívají, a uzavřít okna.
 8. Zákazník nesmí bez souhlasu Ubytovatele:
  1. provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  2. odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  3. používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných zákazníkem pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci, a s výjimkou použití kuchyňských spotřebičů v prostorách k tomu určených;
  4. umístit v prostorách Chalupě zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání Ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
 9. Zákazník dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  1. nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
  2. držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  3. kouřit, v Chalupě jsou umístěna protipožární čidla;
  4. používat otevřený oheň;
  5. užívat veřejně dostupného připojení k veřejné datové síti internet v prostorách Chalupy ke sdílení, stahovaní, anebo jiné distribuci závadného obsahu, software anebo jiných dat, které by mohly narušit integritu datové sítě, její výkon a/nebo by nebyly v souladu se zákonnými předpisy.
 10. Zákazník si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo věcech ve vlastnictví jiného.
 11. Zákazník je povinen opustit a odevzdat pokoj, kde je ubytován, případně Chalupu v případě pronájmu jako celku, do 10:00 hod v den, který končí ubytování podle ubytovací smlouvy, kterou uzavřel s Ubytovatelem.

V. Ukončení smlouvy o ubytování

 1. Zákazník bere na vědomí, že podle ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o ubytování.
 2. Ubytovatel je oprávněn jednostranně zrušit pobyt bez náhrady z následujících důvodů:
  1. zákazník neuhradil ve stanoveném termínu jistinu nebo cenu za ubytování,
  2. poruší-li zákazník hrubým způsobem své povinnosti plynoucí ze smlouvy o ubytování (např. opakované rušení nočního klidu, poškození majetku Ubytovatele, porušení požárních a bezpečnostních předpisů),
  3. poruší-li zákazník hrubým způsobem dobré mravy,
  4. nastanou-li nepředvídatelné okolnosti nezávislé na vůli Ubytovatele.
 3. V případě zrušení pobytu v důsledku nepředvídatelných okolností se storno poplatek neúčtuje a složená jistota se vrací v plném rozsahu.

VI. Další podmínky ubytování

 1. Při ubytování může být vyžadováno předložení dokladu totožnosti a zákazník je povinen jej předložit, stejně jako ostatní ubytování.
 2. Přistýlky jsou na vyžádání a musejí být potvrzeny Ubytovatelem.
 3. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování, stejně jako se zákazník zavazuje nepřekročit bez souhlasu Ubytovatele maximální kapacitu Chalupy.
 4. V případě, že nedojde k čerpání složené jistoty, bude tato Ubytovatelem vrácena do 10 pracovních dnů ode dne ukončení pobytu zákazníka, a to bezhotovostně na bankovní účet, z něhož byla příslušná platba poukázána, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že se tyto obchodní podmínky dostanou do kolize s uzavřenou smlouvou o ubytování (potvrzenou rezervací), platí to, co je uvedeno v takové smlouvě či potvrzení o rezervaci.
 2. Případné spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou budou řešeny podle českého právního řádu.)
 3. Pokud je zákazník spotřebitelem, je v případě sporů vzniklých ze smlouvy o ubytování oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce jsou dostupné na internetových stránkách coi.cz.
 4. Salvatorní klauzule: stane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek či smlouvy uzavřené se zákazníkem neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost obchodních podmínek či smlouvy jako celku.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019.